GDPR – Politica de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate se aplică site-ului gorbeflorian.com, dezvoltat de webse.ro și operat de către Gorbe Florian Constantin.
Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu site-ului gorbeflorian.com sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Definiții

Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea.

Consimţământ – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.

Cookie – Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Operator – Gorbe Florian Constantin, care prelucrează date cu caracter personal în România, conform legislației și prezentei politici.

Utilizator – persoana fizică, cetățean român sau străin, care își exprimă consimțământul pentru accesarea site-ului gorbeflorian.com, conform politicilor operatorului.

Autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro.

Principii

Politica de confidențialitate a operatorului se întemeiază pe următoarele principii:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil și transparent.
 • Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
 • Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.
 • Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
 • Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Temei

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului site-ului gorbeflorian.com, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.

Scop

Scopul prelucrării datelor personale este reprezentat de activitățile de comunicare cu utilizatorii site-ului gorbeflorian.com.

Drepturi

Regulamentul conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează:

 • dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora;
 • dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive:
  • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
  • utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.
 • dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele situații:
  • atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  • prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;
  • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.
 • dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
  • Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct.
 • dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.
  • În temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Modificări

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile site-ului gorbeflorian.com.

Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prin navigarea pe site-ul gorbeflorian.com, prin intermediul browserului, pe dispozitivul dumneavoastră pot fi stocate mici fişiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri de sesiune.

Cookie-uri de sesiune sunt folosite pentru identificarea unui dispozitiv în mod unic, în vederea efectuării de statistici privind numărul de vizitatori. Durata de viaţă a acestor cookie-uri este până la închiderea browserului de internet. Acestea nu stochează informaţii care să identifice o persoană sau date cu caracter personal, nu conțin viruși și/sau cod malițios şi nu pot extrage date din dispozitivul vizitatorului.

Unele cookie-uri sunt esențiale și fără ele nu va putem pune la dispoziție anumite servicii ale acestui portal. Alte cookie-uri pot fi dezactivate, deși acest fapt va afecta funcționalitatea site-ului gorbeflorian.com.

Fișierele de cookie pot fi controlate prin ştergerea sau blocarea acestora din setările browserelor, după cum doriți. Dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător și este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în secţiunea de “opţiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului dumneavoastră.

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa cu cerere scrisă la email: contact@gorbeflorian.com.

În cazul în care doriți să formulați plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți scrie la aceeași adresă, urmând să vă răspundem în termen de 14 zile.

În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

PREFERINȚE COOKIE-URI

Cookie-uri esențiale pe care le puteți bloca prin configurarea browser-ului.
NECESARE
Cookie pentru elemente și fonturi personalizate
Cookie pentru măsurarea și analiza traficului
Cookie pentru încorporarea de elemente Google
Cookie pentru încorporarea clipurilor video

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu Politica de confidențialitate. Site-ul este configurat în conformitate cu prevederile GDPR.
Acest site folosește cookie-uri esențiale funcționării lui. Aveți posibilitatea de a seta browser-ul dvs. să le blocheze și astfel nu veți utiliza funcții și elemente ce depind de cookie-uri.
Aceste site folosește de asemenea cookie-uri neesențiale pe care le puteți le poți dezactiva apăsând pe PREFERINȚE COOKIE-URI.
Cookie-urile nu colectează date personale, adresele IP fiind anonimizate.